Unikalna specjalność Systemy informatyki w medycynie powstała jako odpowiedź na wyzwania współczesnej cywilizacji związane z powszechnym zjawiskiem starzenia się społeczeństw, wzrastającą liczbą osób niepełnosprawnych (spowodowaną np. wypadkami komunikacyjnymi) oraz ze wzrostem zainteresowania działaniami prozdrowotnymi i dbałością o własne zdrowie. Zjawiska te już powodują zauważalne zwiększenie zapotrzebowania na zaawansowane usługi medyczne, których istotnym czynnikiem jest zaangażowanie narzędzi i metod (tele)informatycznych, i – jak wynika z długoterminowych prognoz oraz z analiz rynku usług medycznych w krajach wysokorozwiniętych – trend ten będzie się coraz bardziej nasilał.

Sylwetka absolwenta

Studia inżynierskie

Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Informatyka w ramach specjalności Systemy informatyki w medycynie, absolwent zna wymagania funkcjonalne i użytkowe informatycznych systemów medycznych oraz podstawy budowy złożonych informatycznych systemów telemedycznych o budowie modułowej (architektura, technologie projektowania i implementacji, standardy wymiany danych, zasady bezpieczeństwa) wykorzystujących urządzenia mobilne oraz aplikacje internetowe stosowane do monitorowania stanu pacjenta lub telekonsultacji. Posiada wiedzę z zakresu algorytmów i technik przetwarzania informacji (danych, sygnałów, obrazów) w medycynie wykorzystujących metody komputerowego wspomagania podejmowania decyzji medycznych oraz modele hurtowni danych i algorytmy odkrywania i eksploracji danych. Absolwent zna również podstawowe procesy zarządcze związane z prowadzeniem typowego projektu i specyficzne dla projektów informatycznych sposoby ich realizacji oraz umie zaprojektować i wykonać aplikacje komputerowe przetwarzające dane medyczne dla części „szarej” i „białej”, umie zaprojektować wybrane moduły składowe informatycznych systemów medycznych oraz zaimplementować aplikację internetową lub na urządzenie mobilne, wchodzącą w skład złożonego systemu telemedycznego. Absolwent ma ukształtowaną świadomość roli, jaka informatyka odgrywa we współczesnej medycynie przyczyniając się w znaczący sposób do poprawy opieki nad pacjentem.

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji informatycznych systemów szpitalnych (e-health), telemedycznych systemów monitorowania i konsultacji wykorzystujących platformy mobilne (m-health) oraz aplikacji internetowych dla sektora opieki medycznej.

Studia magisterskie

Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Informatyka w ramach specjalności Systemy informatyki w medycynie, absolwent zna wymagania funkcjonalne i użytkowe stawiane zaawansowanym modułom wspomagania decyzji w szpitalnych systemach informatycznych oraz wymagania stawiane systemom telemedycznym, zna struktury systemów telemedycznych wykorzystujących technologie przewodowe i bezprzewodowe i zna specyfikę zastosowań systemów telemedycznych w różnych dziedzinach medycyny. Posiada wiedzę z zakresu metod obrazowania medycznego (statycznego i dynamicznego), algorytmów rekonstrukcji obrazu i metod cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów wykorzystywanych w komputerowo wspomaganej medycznej diagnostyce obrazowej. Zna również zaawansowane metody sztucznej inteligencji, komputerowego podejmowania decyzji, metody ekstrakcji, transformacji i czyszczenia danych służące ich przygotowaniu do procesów eksploracji oraz analizy danych oraz metody statystyczne analizy danych i potrafi je wykorzystać do projektowania algorytmów przetwarzania i analizy biosygnałów i danych medycznych. Absolwent potrafi zaprojektować system telemedyczny, zaprojektować i wykonać aplikację komputerową dla medycznych zastosowań praktycznych oraz skonstruować algorytm przetwarzania i analizy informacji obrazowej w oparciu o wcześniej zdefiniowane założenia funkcjonalne i użytkowe, uwzględniając standardy zapisu informacji i protokoły komunikacyjne. Absolwent ma ukształtowaną świadomość roli, jaką informatyka odgrywa we współczesnej medycynie przyczyniając się w znaczący sposób do poprawy opieki nad pacjentem.
Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji zaawansowanych informatycznych systemów szpitalnych (e-health) z modułami wspomagania decyzji, telemedycznych systemów monitorowania i konsultacji wykorzystujących platformy mobilne (m-health), systemów użytkowych z interfejsem człowiek-komputer oraz aplikacji internetowych dla sektora opieki medycznej.

Kursy specjalnościowe

...

Struktura programu nauczania

...